Zakres przedmiotowy polityki

Niniejsza polityka ma na celu udzielenie informacji w następującym zakresie:

 • Jakiego rodzaju dane osobowe o Państwu gromadzimy,
 • W jaki sposób możemy wykorzystać powyższe dane,
 • Jakie dane osobowe o Państwu moglibyśmy udostępnić innym odbiorcom,
 • Państwa wybór odnośnie tego, jak Państwa dane osobowe mają być wykorzystywane.

Informacje ogólne

Ochrona danych osobowych jest w PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa. Gromadzone przez PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach określonych w Polityce prywatności lub w innym celu wskazywanym w momencie przekazywania ich przez Państwo. Nie identyfikujemy użytkowników strony PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i danych.

Czego dotyczy ninejsza polityka

Niniejsza polityka dotyczy usług oferowanych przez PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. w branży przetwórstwa chemicznego w kraju i za granicą.

Jak chronimy dane osobowe?

Jesteśmy bardzo zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu projektujemy nasze usługi mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy stosowne procedury, polityki i środki ostrożności. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. nie przekazuje uzyskanych danych osobowych poza EOG, ale może się okazać, że w czasie trwania umowy PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo i po wcześniejszym poinformowaniu Państwa o zamiarze przekazania Państwa danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakiego rodzaju dane gromadzimy?

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Musimy posiadać podstawę prawną by dysponować Państwa danymi osobowymi. W tym celu możemy poprosić o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej Państwo z PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO)
 • wykonania ciążących na PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. obowiązków prawnych, np.:
  • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
  • udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
 • do rozpatrywania kierowanych przez Państwo próśb, skarg i zapytań
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO), a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (postawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO)
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. cesję wierzytelności przez PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO).

Zbieramy informację na temat jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej, ale w każdym przypadku jest to anonimowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

W chwili, gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe informujemy Państwa jak długo będziemy je przechowywać. Respektujemy następujące zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

 • Legalności, rzetelności, przejrzystości – przetwarzamy dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
 • Ograniczenia celu - dane zbieramy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • Minimalizacji danych – dane zbierane przez nas są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 • Prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 • Integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 • Ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:

 • do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO)
 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO)
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO)
 • przez czas, w którym PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).
Kiedy użyjemy Państwa danych osobowych by skontaktować się z Państwem?

Możemy użyć Państwa danych osobowych by skontaktować się z Państwem w różnych celach, tj.:

 • by zrealizować świadczoną na Państwa lub na naszą rzecz usługę,
 • by poinformować Państwa o wszelkich istotnych zmianach związanych z nawiązaną współpracą,
 • aby odpowiedzieć, gdy się z nami Państwo skontaktują lub odpowiedzieć na komentarz lub skargę.

Kontaktujemy się z Państwem tylko, gdy jest to konieczne albo kiedy uzyskamy Państwa pozwolenie.

Czy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych?

PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. w żadnym wypadku nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych. W związku z powyższym nie wysyłamy żadnych niechcianych ofert, czy też ankiet marketingowych.

Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy posiadanych przez nas danych osobowych. Zbieramy i korzystamy z Państwa danych tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom:

 • kiedy korzystamy z usług naszych podwykonawców (abyśmy mogli zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, możemy korzystać z usług innych firm powierzając im przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu).
  Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane tak, jak gdybyśmy przetwarzali je bezpośrednio. Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, dzielimy się z nimi tylko tymi danymi osobowymi, które są konieczne dla wykonania przez nie usług. Upewniamy się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne;
 • kiedy zgodnie z prawem musimy przekazywać Państwa dane innym organizacjom;
 • gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Czy można żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W każdym przypadku zależy to od tego, jakiego rodzaju danych osobowych usunięcia Państwo żądają. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem nie mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa.

Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo do

 • dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • przenoszenia Państwa danych osobowych
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

Należy zaznaczyć, że czasami nie będziemy w stanie Państwu pomóc, tj. w przypadkach, gdy prawo nakazuje nam przetwarzać Państwa dane osobowe.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o.

Witryny i strony internetowe PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronie i korzystania z jej zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi przez administratora danych, tj. PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o.

Pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i nie są w żaden sposób niebezpieczne.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Jak można się dowiedzieć o zmianach w niniejszej Polityce?

Jeśli wprowadzimy ważne zmiany, takie jak sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, powiadomimy Państwa o tym. Może to być sms, wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na dane zmiany, zawsze mogą Państwo przestać korzystać z naszych usług i podawać nam więcej swoich danych osobowych.

Jak można się skontaktować z PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o.?

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować: