Aktualnie firma nie prowadzi rekrutacji na żadne stanowiska, jednak chętnie zapoznamy się z Twoją aplikacją.

List motywacyjny + CV prosimy przesłać mailem na adres kariera@phoenix-chemicals.com


Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę i zleceniobiorców

Wobec wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, a mającym zastosowanie również do procesów rekrutacyjnych, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17, NIP 5213574414, REGON 142509245.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: http://www.phoenix-chemicals.com/kontakt/
 • telefonicznie: +48 22 58 14 760
 • e-mailem na adres: office@phoenix-chemicals.com.

2. Dane osobowe jakie zostaną przekazane będą wykorzystywane w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 22[1] § 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust 1 lit a RODO).
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane żadnej kategorii odbiorców.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego.

7. Mają Pan/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8. W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez zgody nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Pana/Pani dokumentów aplikacyjnych.

10. Jeśli przyjął Pan/Pani do wiadomości powyższe informacje i chcą nadal brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym konieczne jest zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzul zgody wg treści zaprezentowanej poniżej:

“Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17 w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.”

11. Ma Pan/Pani również prawo do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W tym celu musi Pan/Pani zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych dodatkową klauzulę zgody. Wyrażenie przedmiotowej zgody spowoduje, iż Twoje dokumenty aplikacyjne nie zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, aż do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody.